Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Embrace The Human Cloud

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de diensten van Embrace The Human Cloud.

Laatst gewijzigd op: 3 juli 2019

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Embrace The Human Cloud, gevestigd aan Griffeweg 97-8, 9723 DV Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01170164, ook te vinden op https://www.embracecloud.nl.
 3. Dienst(en): de dienst genaamd, het Embrace Social Intranet, zoals beschreven in de Overeenkomst.
 4. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 6. Offerte: een schriftelijk aanbod van Embrace The Human Cloud.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Embrace The Human Cloud een Overeenkomst heeft gesloten.
 8. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtnemer, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 14 dagen na in kennisstelling.
 9. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Embrace The Human Cloud zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 10. Partij(en): Embrace The Human Cloud en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
 11. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 12. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Embrace The Human Cloud, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Embrace The Human Cloud heeft aanvaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Embrace The Human Cloud zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Embrace The Human Cloud en het voldoen aan de daarbij door Embrace The Human Cloud gestelde voorwaarden.
 3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Embrace The Human Cloud zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Embrace The Human Cloud direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Embrace The Human Cloud Opdrachtgever daarvan in kennis.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Embrace The Human Cloud aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Embrace The Human Cloud worden verstrekt.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Embrace The Human Cloud het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
 5. Embrace The Human Cloud is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

 

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 36 maanden. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar tot op het moment van wederopzegging.
 2. Opdrachtgever kan de Overeenkomst na de eerste verlenging slechts schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 3. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Embrace The Human Cloud uit de opzegging voortvloeien. Embrace The Human Cloud zal het reeds voltooide werk dan Opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Embrace The Human Cloud te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Embrace The Human Cloud over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
 4. Embrace The Human Cloud mag de Overeenkomst op elk moment geheel of gedeeltelijk opschorten of opzeggen indien:
 • Opdrachtgever failliet is verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 • de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
 • de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Opdrachtgever wijzigt.5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

 

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Opdrachtgever betaalt Embrace The Human Cloud het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Embrace The Human Cloud genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.
 2. Alle door Embrace The Human Cloud genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Embrace The Human Cloud het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet binnen de geldende betaaltermijn, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling door Embrace The Human Cloud vereist is.
 6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 7. Opdrachtgever verricht de aan de Embrace The Human Cloud verschuldigde betalingen zonder korting, beroep op compensatie of verrekening, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 8. Embrace The Human Cloud kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Embrace The Human Cloud op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 9. Het is Embrace The Human Cloud toegestaan om aanvang, uitvoering, voortzetting en/of levering van haar diensten aan Opdrachtgever afhankelijk te stellen van betaling van haar facturen. Een opschorting van de werkzaamheden en/of diensten door Embrace The Human Cloud kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Embrace The Human Cloud leiden, op welke grond dan ook.

 

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nuttig of nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Embrace The Human Cloud worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.

 

Artikel 8. Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Embrace The Human Cloud mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
 5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Embrace The Human Cloud zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Embrace The Human Cloud stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Door Embrace The Human Cloud genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Een aanpassing van de wensen van de Opdrachtgever kan leiden tot een aanpassing van de leveringstermijn. Voorts zullen werkzaamheden verricht buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Embrace The Human Cloud.
 3. De opdracht wordt geacht te zijn voltooid bij oplevering van de werkzaamheden door Embrace The Human Cloud aan Opdrachtgever.
 4. Diensten of producten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen 14 werkdagen na livegang reageert. Niet reageren binnen deze termijn heeft verval van welke aanspraak dan ook tot gevolg.
 5. Zolang de opdracht niet tot acceptatie is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, is het de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van de Dienst van Embrace The Human Cloud.

 

Artikel 10. Toegestaan gebruik

 1. Embrace The Human Cloud biedt haar servercapaciteit aan de Opdrachtgever aan op basis van het ‘fair-use beginsel’, zoals nader uitgewerkt in haar opdrachtbevestiging.
 2. Embrace The Human Cloud is gerechtigd om te controleren of het gebruik door Opdrachtgever van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst. Zulks geldt onder meer ten aanzien van de aard van het gebruik van de geleverde software.
 3. Indien blijkt dat sprake is van gebruik door de Opdrachtgever dat van de overeenkomst afwijkt, dan zal Opdrachtgever de door Embrace The Human Cloud gemaakte (on-)kosten om dat gebruik te constateren vergoeden conform de gebruikelijke tarieven. Gaat de opdrachtgever hiermee niet akkoord dan is zij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen op de datum dat de aangepaste prijs van toepassing is.
 4. Opdrachtgever zal voor de te leveren software, producten en/of diensten uitsluitend aangewezen en geautoriseerde gebruikers aanwijzen, welke de producten van Embrace The Human Cloud gebruiken conform de in de offerte genoemde wijze.

 

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De door Embrace The Human Cloud te leveren producten en diensten blijven eigendom van Embrace The Human Cloud, de Opdrachtgever verkrijgt enkel de gebruiksrechten van de onderhavige software tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is vermeld. Dit recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
 2. De op (de inhoud van) deze producten rustende intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, komen volledig toe aan Embrace The Human Cloud. Dit houdt onder meer in dat (de inhoud van) het product dat op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid, gedistribueerd of aan derden beschikbaar gesteld mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Embrace The Human Cloud.
 3. Intellectuele eigendomsrechten die gedurende de uitvoering van deze overeenkomst ontstaan, komen tevens toe aan Embrace The Human Cloud, tenzij anders afgesproken.
 4. Rechten van intellectuele eigendom kunnen slechts schriftelijk worden overgedragen.
 5. In geval er schriftelijk is afgesproken dat er rechten worden overgedragen, behoudt Embrace The Human Cloud na overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de Opdrachtgever het recht om de daaraan ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, te gebruiken voor zichzelf of derden.
 6. Embrace The Human Cloud heeft het recht op naamsvermelding op de door haar ontwikkelde producten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Embrace The Human Cloud voor claims van rechthebbenden van
  a. de door haar aan Embrace The Human Cloud ter beschikking gesteld werkmaterialen (zoals bijvoorbeeld domeinnamen, programmatuur, databanken etc.) enb. voor aanspraken van derden wegens ongeoorloofd, onrechtmatig en/of inbreukmakend gebruik door Opdrachtgever van de door Embrace The Human Cloud geleverde producten.

 

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Embrace The Human Cloud zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Embrace The Human Cloud kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
 2. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Embrace The Human Cloud van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover de garantiebepaling niet opgaat.
 3. De totale aansprakelijkheid van Embrace The Human Cloud voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Embrace The Human Cloud, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Voor duurovereenkomsten geldt als bedongen prijs de vergoedingen die de Opdrachtgever gedurende de periode van 1 jaar betaalt.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Embrace The Human Cloud aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 5. Aansprakelijkheid van Embrace The Human Cloud jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Embrace The Human Cloud gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Embrace The Human Cloud meldt.
 7. De aansprakelijkheid van Embrace The Human Cloud met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Embrace The Human Cloud onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Embrace The Human Cloud ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Embrace The Human Cloud in staat is adequaat te reageren.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Embrace The Human Cloud voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 9. Embrace The Human Cloud kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Embrace The Human Cloud in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Embrace The Human Cloud is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 10. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal van derden of waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, elektriciteitsstoringen, niet-beschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 11. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

 

Artikel 14. Privacy

 1. Met de Dienst van Embrace The Human Cloud worden persoonsgegevens verwerkt. Embrace The Human Cloud treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).
 2. Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke en vrijwaart Embrace The Human Cloud voor alle aanspraken van derden/betrokkenen onder de AVG/GDPR.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Embrace The Human Cloud voor eventuele claims van derde partijen, op grond van onoordeelkundig dan wel onrechtmatig gebruik of verwerking van gegevens door de opdrachtgever wegens strijdigheid van de rechten van derden.
 4. Embrace The Human Cloud heeft maatregelen getroffen op het gebied van informatiebeveiliging, welke zij passend acht bij de risico’s die redelijkerwijs voorzienbaar zijn bij de opdracht, rekening houdend met de stand van de techniek en de gevoeligheid van de gegevens.
 5. Opdrachtgever kan een door Embrace The Human Cloud aangeleverde verwerkersovereenkomst aangaan.

Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Embrace The Human Cloud behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://www.embracesbs.com, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Embrace The Human Cloud kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan de Opdrachtgever tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Embrace The Human Cloud gevestigd is.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 5. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. Embrace The Human Cloud is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Embrace The Human Cloud of de bedrijfsactiviteiten van Embrace The Human Cloud overneemt.

 

Contactgegevens

Embrace SBS
Griffeweg 97-8
9723DV Groningen
hallo@embracecloud.nl
088-0232000